SKC
Korotan

Search
Close this search box.

Mojstri ljubljanske fotografske šole. 60 let Fotogrupe ŠOLT

16. November 2023 ob 19:00
SKC Korotan

Odprtje razstave v okviru festivala za analogno fotografijo Rotlicht in v Galiriji Photon na Dunaju.

Vabilo

Vključeni avtorji_ce: Oskar Karel Dolenc, Janez Korošin, Tihomir Pinter, Marjan Smerke, Tone Stojko, Jendo Štoviček, Sonja Zalar Bizjak in Joco Žnidaršič.

Skupinska razstava v Galeriji Photon bo predstavila delovanje fotografskega kroga oziroma skupine Fotogrupe ŠOLT ob njeni 60. obletnici ustanovitve leta 1963. Osredotočila se bo na obdobje po združitvi s Fotoklubom Ljubljana leta 1968, ko začne delovati z imenom Fotogrupa ŠOLT – Ljubljana. Z razstavo bomo ponovno preverili relevantnost skupine za razvoj foto scene v Ljubljani in tudi v Sloveniji ter predstavili njeno bogato mednarodno udejstvovanje. Prav tako pa bodo poudarjeni fotografski pristopi pri izbiri motivov in tehnik, ki so jim razstavljeni avtorji sledili v 60-ih in 70-ih letih prejšnjega stoletja. Predstavljena bodo dela sedmih fotografov, ki so v času delovanja skupine prišli do naziva »mojster fotografije«, ki ga je takrat podeljevala Fotografska zveza Jugoslavije na podlagi visoke umetniške in tehnične dovršenosti ter pogostega mednarodnega razstavljanja. V razstavo so vključena tudi dela Sonje Zalar Bizjak, kot edine ženske predstavnice skupine, ki pa je prišla do naziva »kandidat mojster«. Pomembno je poudariti, da je Fotogrupa ŠOLT v več kot tridesetletnem delovanju vključevala večje število članov med katerimi najdemo tudi ostale izjemne slovenske fotografe. Večji del članov bo na razstavi predstavljen z dokumentarnim gradivom iz časa delovanja skupine.

Poleg osrednjih značilnosti, ki so se razvile skozi obstoj Fotogrupe ŠOLT – kot so črno-bela analogna fotografija, poudarjanje grobozrnatosti posnetkov in močni kontrasti – je skupino primarno povezovala želja po tehnični dovršenosti in inovativnosti v fotografsko-umetniškem izrazu. Ob pomanjkanju oziroma neobstoju izobraževalnih ustanov, namenjenih fotografiji, so se v skupini združevali fotografski entuziasti, ki so se skozi medsebojno izmenjavo znanja razvijali povsem samostojno. Zanimivo, a ne presenetljivo, je dejstvo, da so v skupini večinoma delovali člani, ki so po izobrazbi prihajali s področij naravoslovja, znanosti in inženirstva. Pri vključevanju v skupino je prevladovala lastna angažiranost, z nekaterimi skupnimi tehničnimi vodili pa so člani skupine gradili njeno razstavno prepoznavnost. Kot skupina so sodelovali na razstavah v Jugoslaviji, po vsej Evropi, Južni in Severni Ameriki in celo v Hong Kongu. 

Z zgodovinske perspektive je tako Fotogrupa ŠOLT poleg Mariborskega kroga ena od najpomembnejših fotografskih skupin v Sloveniji.

Kuratorka razstave: Špela Pipan

Razstava bo na ogled v galeriji SKC Korotan (Albertgasse 48, 1080 Dunaj) do sredine decembra 2023 in v galeriji Photon na Dunaju (Zieglergasse 34, 1087 Dunaj) do sredine januarja 2024.

Razstava je nastala v sodelovanju z:

  • Photon Vienna
  • SKZ Korotan
  • Gorenjski muzej
  • Muzej za arhitekturo in oblikovanje
  • Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Meister der Fotoschule Ljubljana. 60 Jahre Fotogrupa ŠOLT

16. November 2023 um 19:00 SKZ Korotan

im Rahmen des Rotlicht Festivals für analoge Fotografie und der Photon Gallery Vienna

Einladung

Präsentierte KünstlerInnen: Oskar Karel Dolenc, Janez Korošin, Tihomir Pinter, Marjan Smerke, Tone Stojko, Jendo Štoviček, Sonja Zalar Bizjak in Joco Žnidaršič

Die Gruppenausstellung in der Photon-Galerie stellt die Aktivitäten der Fotogruppe „Fotogrupa ŠOLT“ anlässlich des 60. Jahrestags ihrer Gründung im Jahr 1963 vor und konzentriert sich dabei auf die Zeit nach der Fusion mit dem Fotoklub Ljubljana im Jahr 1968, als die Gruppe ihre Tätigkeit aufnahm firmieren unter dem Namen „Fotogrupa ŠOLT – Ljubljana“. Die Ausstellung beleuchtet die Bedeutung der Gruppe für die Entwicklung der Fotoszene in Ljubljana und Slowenien und stellt ihre vielfältigen internationalen Aktivitäten vor. Darüber hinaus werden die fotografischen Ansätze der 1960er und 1970er Jahre in der Wahl der Motive und Techniken der ausgestellten Künstler beleuchtet. Präsentiert werden die Arbeiten von sieben FotografInnen, die während des Bestehens der Gruppe aufgrund ihrer hohen künstlerischen und technischen Perfektion und ihrer häufigen internationalen Ausstellungen vom Fotografischen Verband Jugoslawiens mit dem Titel „Meister der Fotografie“ ausgezeichnet wurden. Die Ausstellung umfasst auch Werke von Sonja Zalar Bizjak, der einzigen weiblichen Vertreterin der Gruppe, die den Titel „Meisterkandidatin“ erhielt. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Fotogruppe ŠOLT in den mehr als dreißig Jahren ihres Bestehens eine große Anzahl von Mitgliedern hatte, darunter auch andere herausragende slowenische Fotografen. Die meisten Mitglieder werden in der Ausstellung mit Dokumentationsmaterial aus der Zeit der Gruppentätigkeit vertreten sein. 

Neben den zentralen Merkmalen der Gruppe, die sich während ihres Bestehens herauskristallisierten – wie der analogen Schwarzweißfotografie, der Betonung grobkörniger Bilder und starker Kontraste – verband die Gruppe vor allem der Wunsch nach technischer Perfektion und Innovation fotografischer und künstlerischer Ausdruck. In Ermangelung von Bildungseinrichtungen, die sich der Fotografie widmeten, brachte die Gruppe Fotografie-Enthusiasten zusammen, die sich durch den gegenseitigen Wissensaustausch völlig unabhängig entwickelten. Interessanterweise, aber nicht überraschend, bestand die Gruppe hauptsächlich aus Mitgliedern mit wissenschaftlichem und technischem Hintergrund. Als sie der Gruppe beitraten, stand ihr eigenes Engagement im Vordergrund, und unter gemeinsamer technischer Anleitung bauten die Gruppenmitglieder ihre Ausstellungspräsenz auf. Als Gruppe nahmen sie an Ausstellungen in Jugoslawien, Europa, Süd- und Nordamerika und sogar Hongkong teil. 

Aus historischer Sicht ist Fotogrupa (Ljubljana) ŠOLT neben dem Maribor Circle eine der bedeutendsten Fotogruppen in Slowenien. 

Ausstellungskuratorin: Špela Pipan 

Die Ausstellung ist bis Mitte Dezember 2023 in der Galerie des Slowenischen Kulturzentrums Korotan (Albertgasse 48, 1080 Wien) und bis Mitte Jänner 2024 in der Galerie Photon Vienna (Zieglergasse 34, 1087 Wien) zu sehen. 

Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit: 

  • Photon Vienna
  • SKZ Korotan
  • Gorenjski muzej
  • Muzej za arhitekturo in oblikovanje
  • Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu​